Adatkezelési tájékoztató a mamusz.eu oldalhoz

1. Bevezetés

Jelen Adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza a mamusz.eu internetes oldalon a webáruházban megvásárolt termékekkel összefüggő érdeklődések kezelése, megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A honlap használatával a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen Tájékoztató feltételeit, amely folyamatosan elérhető a mamusz.eu oldalán. A honlap üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben a Felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, írásban van lehetősége kiegészítést, vagy pontosítást kérni. Az üzemeltető elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából, vagy az esetleges üzemszünetből eredő károkért felelősséget nem vállal.

2. Adatkezelési alapelvek

Az Üzemeltető számára alapvető cél a Felhasználók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

3. Adatkezelés és technikai adatok rögzítése

A honlapon adatkezelést az Üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállítást végző cég (futár, vagy posta) irányába történő továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. A Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.

A Felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig jogosult megőrizni, de ezekből az adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A honlapon az üzemeltető különleges személyes adatokat nem gyűjt felhasználóiról.

Az Üzemeltető az egyes Felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül azokat megválaszolja. A honlapon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra, Üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett mamusz.eu honlapra vonatkozik.

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a Felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét, melynek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

4. Önkéntes adatszolgáltatás és regisztráció

A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják és tudomásul veszik, hogy rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz, ezt a szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) tudomásul veszi.

Amennyiben a Felhasználó vásárolni szeretne a honlapon, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát, melyet köteles bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A Felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből, a törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti.

5. Kapcsolat és jogorvoslat

Az Üzemeltető neve és elérhetőségei minden oldal alján megtalálhatók, ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el. Az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

Budapest, 2022. október 1.